Een beleidsarme Perspectiefnota 2021

Home > Inwoners > Nieuws > Een beleidsarme Perspectiefnota 2021

Een beleidsarme Perspectiefnota 2021

RSS

Op 20 mei 2020 biedt het college de Perspectiefnota 2021 aan de gemeenteraad aan. De Perspectiefnota heeft een beleidsarm karakter. De nota schetst de onvermijdelijke financiële ontwikkelingen. Beleidswijzigingen worden in deze nota alleen voorgesteld als deze voor de uitvoering in 2020 noodzakelijk zijn en de besluitvorming over budgetten niet kan wachten tot de vaststelling van de begroting in november.

Impact op de begroting

De huidige omstandigheden maken op dit moment een volwaardige perspectiefnota niet mogelijk. Welke sporen de crisis in Zoetermeer precies achterlaat, is bij het opstellen van de perspectiefnota nog niet te overzien. Wel is helder dat er een eerste beeld is geschetst van de gevolgen van de coronacrisis. Het college bereidt een apart raadsmemo voor om hierover met de raad in gesprek te gaan. Wethouder Marc Rosier (Financiën): 'De budgetten van de gemeente Zoetermeer staan al geruime tijd onder druk. De gemeente blijft aandringen bij het rijk om voldoende middelen beschikbaar te stellen. Ook vanwege het coronavirus volgen de financiële ontwikkelingen zich in hoog tempo op. De gevolgen van de lokale coronacrisis zullen in de miljoenen euro's lopen. Over een aantal zaken is ook financieel nog geen scherp beeld. Het zal onvermijdelijk zijn om keuzes te maken, maar ik weet in ieder geval zeker dat goede dienstverlening aan onze inwoners en de zorg voor onze stad daarin voorop staan.'

Van beleidsarm naar beleidsrijk

In september presenteert het college aan de raad een aanvullend voorstel met plannen voor nieuw beleid. Op dat moment is er meer zicht op de financiële gevolgen van corona en op de uitkomst van de meicirculaire van het rijk. Beide spelen een belangrijke rol bij de financiële mogelijkheden die de gemeente Zoetermeer heeft om aanvulling van beleid te kunnen realiseren.

Corona

Sinds de coronacrisis zette de gemeente Zoetermeer zich volledig in voor de continuïteit van haar zorg en dienstverlening. Naast de maatregelen van het rijk voerde Zoetermeer direct op lokaal niveau enkele maatregelen door om inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen te ontzien of te ondersteunen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn uitstel van betaling van belastingen en gemeentelijke huur. Ook zijn de meest kwetsbare in de samenleving voorzien van voedselbonnen en het inrichten van een noodloket voor ondernemers behoren tot de voorbeelden. Daarnaast is sprake van het intensiveren van handhaving, het aanpassen van de dienstverlening en het faciliteren van thuiswerken voor medewerkers. Een deel van de opbrengsten van de verkoop van de aandelen Eneco kan mogelijk worden gebruikt om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Het college presenteert in de perspectiefnota een voorzet voor de mogelijke bestedingsrichtingen van deze opbrengsten. Een voorbeeld hiervan is om een deel daarvan te benutten om het financiële fundament onder de begroting te verstevigen.

Perspectiefnota in de raad

De gemeenteraad bespreekt de Perspectiefnota 2021 op 22 en 29 juni 2020 tijdens het Voorjaarsdebat.

Meer informatie

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.