Nutrihage - Uitbreiding Dorp

Home > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling > Nutrihage - Uitbreiding Dorp

Nutrihage - Uitbreiding Dorp

De locatie Nutrihage is sinds 2004 in beeld voor woningbouw. Sinds de raad in september 2017 heeft besloten over de ontsluitingsroute van Nutricia, vindt de verdere ontwikkeling van de woningbouwplannen plaats. Ontwikkelaar Ten Brinke Vastgoedontwikkeling wil ongeveer 190 appartementen, huur- en koopwoningen realiseren in verschillende woningbouwsegmenten. Tussen de woningen en Nutricia komt een geluidswal in de vorm van een parklandschap. Het woningbouwprogramma sluit aan bij de behoefte van Zoetermeer als stad en biedt tegelijk ruimte voor bijvoorbeeld de bewoners van het Dorp om in de eigen omgeving door te stromen.

Impressie Nutrihage

Samenspraak

Over de invulling van het gebied Nutrihage heeft samenspraak met omwonenden plaats gevonden. Met een Adviesgroep van bewoners hebben de ontwikkelaar en de gemeente gewerkt aan een of meerdere ontwikkelingsvarianten. De uitkomst is dat overeenstemming is bereikt over één gedragen ontwikkelingsvariant. Van de samenspraak is een eindverslag gemaakt. In het najaar van 2018 heeft een evaluatie van de samenspraak plaatsgevonden. Voor de inrichting van het openbaar gebied zijn de omwonenden in het voorjaar van 2019 benaderd om mee te praten.

Ontwikkelingsvariant

Op 8 oktober 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de voorgestelde ontwikkelingsvariant. Ten opzichte van het eerste plan van de ontwikkelaar zijn er diverse wijzigingen. De hoogte van de appartementengebouwen in de noordoostelijke hoek van het gebied is verlaagd. De ontsluiting via de Jan Steenlaan zal geen ontsluiting worden voor gemotoriseerd verkeer. Er is meer ruimte voor groen door het smaller maken van straten en het opschuiven van de bebouwing. In de noordwestelijke hoek van het gebied komt een sport- en speelveld. Verder blijft het veld in de zuidwestelijke hoek van het plangebied bestaan.

Stand van zaken

Begin 2019 heeft ontwikkelaar De Vries en Verburg de ontwikkelingsrechten en de daarbij behorende afspraken met de gemeente overgedragen aan ontwikkelaar Ten Brinke Vastgoedontwikkeling.

De ontwikkelingsvariant wordt in het bestemmingsplan Uitbreiding Dorp vastgelegd. Omdat al samenspraak over het woningbouwplan heeft plaatsgevonden en tegen het bestemmingsplan zienswijzen kenbaar kunnen worden gemaakt en beroep open staat, heeft het college op 4 september 2018 besloten geen samenspraak te verlenen over het bestemmingsplan Uitbreiding Dorp. Het samenspraakbesluit is gepubliceerd in het gemeenteblad van 18 oktober 2018.

Het college heeft op 16 juli 2019 ingestemd met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan. Vanaf 16 augustus 2019 zal dit ter inzage worden gelegd. De stukken kunnen dan op afspraak worden ingekeken bij de Omgevingsbalie, maar dit kan ook digitaal op de website www.overheid.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl en via de app voor smartphones Omgevingsalert. Iedereen heeft dan de mogelijkheid een zienswijze op het plan in te dienen bij de gemeenteraad. Deze zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming door de raad over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Informatie ontwikkelaar

Geïnteresseerden in een woning kunnen zich vrijblijvend inschrijven op de website van de ontwikkelaar: www.nutrihagezoetermeer.nl.

Te downloaden:

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Een afspraak maken aan de balie? Bel naar 14 079.